Algemene
Voorwaarden

Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers van de Motion Experience. Afwijkingen zijn slechts geldig als deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Definities
1.1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de betekenis zoals hieronder gedefinieerd.

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden voor de Motion Experience;

Beding: een beding van deze Algemene Voorwaarden;

Bezoeker: iedereen die de Experience bezoekt, met of zonder geldig toelatingsbewijs;

Kindbezoeker: een Bezoeker tot en met 12 jaar die de Experience bezoekt;

Motion Experience: de “Motion experience” gevestigd in de Piazza 64, 2e verdieping te Eindhoven, geëxploiteerd door of namens Motion;

Consument: een Bezoeker of iemand anders die de Motion-website gebruikt en/of, of een andere persoon die een overeenkomst aangaat met Motion;

Partijen: Motion en de Bezoeker samen;

Toegangsbewijs: een toegangskaart of enig ander soortgelijk toegangsbewijs (bijvoorbeeld een persoonlijke uitnodiging) op grond waarvan een Bezoeker toegang tot de Experience krijgt;

Toegangskaart: een kaartje dat beschikbaar is voor aankoop op grond waarvan een Bezoeker toegang krijgt tot de Experience;

Motion: Dinner in Motion B.V.

1.2. Koppen en ondertitels zijn alleen voor het gemak en hebben geen invloed op de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden.

1.3. Een verwijzing in deze Algemene Voorwaarden naar ‘hij’ of ‘zijn’ kan ook ‘zij’ of ‘haar’ betekenen als de context dit vereist.

Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers van de Experience en op alle overeenkomsten tussen Motion en een Gast.

Toegang tot de Experience
3.1. Uitsluitend op vertoon van een geldig Toelatingsbewijs heeft de Bezoeker toestemming om de Experience binnen te treden.

3.2. Kind Bezoekers zijn op alle openingstijden welkom in de Experience en moeten te allen tijde worden begeleid door minimaal één volwassen begeleider per groep. Niet-begeleide Kind Bezoekers kan de (verdere) toegang tot de Experience worden geweigerd.

3.4. De openingstijden van de Experience worden door Motion gecommuniceerd via haar website www.Motionexperience.nl en/of via andere reclamemiddelen en/of directe communicatie door of namens Motion. Elke (onjuiste) publicatie van openingstijden van de Experience is niet voor risico en rekening van Motion en kan door de Bezoeker niet worden ingeroepen. De bovengenoemde openingstijden kunnen, naar eigen goeddunken van Motion, op elk moment en zonder voorafgaande mededeling in dat verband worden gewijzigd, zonder dat de bezoeker recht heeft op terugbetaling van de prijs voor de Toegangskaart. Indien de Bezoeker door de wijziging in openingstijden de Experience niet kan bezoeken op de dag waarvoor de Toegangskaart geldig is, kan de Toegangskaart worden ingewisseld voor een Toegangskaart die geldig is op een andere dag.

Toegangskaarten
4.1. De prijzen voor toegangskaarten worden door Motion gecommuniceerd via haar website www.motionexperience.nl en/of via andere reclamemiddelen en/of directe communicatie door of namens Motion. De bovengenoemde prijzen kunnen, naar eigen goeddunken van Motion, te allen tijde en zonder voorafgaande mededeling dienaangaande worden gewijzigd. Elke (onjuiste) publicatie van prijzen voor Toegangskaarten door derden is niet voor risico en rekening van Motion en kan door de Bezoeker niet worden ingeroepen.

4.2. Toegangskaarten zijn alleen te koop op de website www.motionexperience.nl of bij een officiële wederverkoper van Motion.

4.3. Motion draagt, tenzij anders vermeld in deze Algemene Voorwaarden, geen enkele verplichting tot terugbetaling of omruiling van een ongebruikte Toegangskaart, noch heeft de Bezoeker recht op terugbetaling of enige andere vergoeding voor een verloren of gestolen Toegangskaart.

Experience-regels
5.1. In de Experience is de Bezoeker verplicht zich te gedragen in overeenstemming met de openbare orde en de goede zeden en, om twijfel te voorkomen, met deze Algemene Voorwaarden. De Bezoeker is verplicht om alle aanwijzingen en instructies op te volgen die worden gegeven door de personen die identificeerbaar zijn als Motion-personeel. Indien de Bezoeker, naar goeddunken van het Motion-personeel, op enigerlei wijze handelt in strijd met het voorgaande in dit Beding 5.1, kan hem de (verdere) toegang tot de Experience worden geweigerd zonder enig recht op vergoeding voor enige schade of enige terugbetaling van de Toegangskaart of ander Toegangsbewijs.

5.2. Uitsluitend (hand)tassen of bagage dat klein genoeg is om in de aanwezige lockerfaciliteiten te passen, mogen worden meegenomen in het Experience-gebouw. In de tentoonstellingsruimte van de Experience mogen alleen telefoons en camera’s worden meegenomen. Tassen zijn niet toegestaan in de tentoonstellingsruimte van de Experience, tenzij de Bezoeker omwille van medische redenen en/of babyverzorging benodigdheden behoeft. De beslissing over welke eigendommen al dan niet mogen worden meegenomen in het Experience-gebouw en/of de tentoonstellingsruimte van de Experience, is uitsluitend naar het oordeel van het Motion-personeel. De bezoeker erkent en gaat ermee akkoord dat Motion op geen enkele manier verantwoordelijk is voor schade aan of verlies van eigendommen die door de bezoeker zijn achtergelaten.

5.3. De Bezoeker erkent en stemt ermee in dat het Motion-personeel om veiligheidsredenen de Bezoeker kan verzoeken om zijn (hand)tas of bagage te laten controleren en dat de Bezoeker verplicht is aan een dergelijk verzoek te voldoen.

5.4. Bezoekers worden aangemoedigd om binnen de Experience foto’s en/of video’s te maken voor persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat uitsluitend mobiele telefoons of DSLR/compactcamera’s worden gebruikt. Extra accessoires zoals selfiesticks, statieven, lampen, flitsers en andere professionele (video)apparatuur zijn niet toegestaan in de Experience en mogen niet worden gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Motion.

5.5. Commerciële fotoshoots, het maken van enig commercieel dan wel merkmateriaal, persinterviews, mediashoots en het gebruik van professionele videoapparatuur zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van en begeleiding door (een vertegenwoordiger van) Motion. Elk commercieel dan wel merkmateriaal dat is vastgelegd of vrijgegeven zonder schriftelijke toestemming blijft eigendom van Motion en moet als zodanig worden behandeld. Het publiceren van het voornoemde niet-geautoriseerde materiaal door commerciële entiteiten zal met juridische stappen tegemoet worden getreden.

5.6. De Experience is rookvrij: roken is nergens in het Experience-gebouw toegestaan.

5.7. Eten en/of drinken in de Experience is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde ruimtes. Het nuttigen van consumpties van buiten de Experience door de Bezoeker is niet toegestaan.

5.8. In het Experience-gebouw zijn geen dieren toegestaan, met uitzondering van officiële hulphonden.

5.9. De Motion Experience is niet bedoeld om met verdovende middelen te beleven, het is al indrukwekkend genoeg op zichzelf. Drugs en alcohol zijn dan ook niet toegestaan tijdens de Experience.

Motion Shop
6.1. Motion Experience verkoopt merchandise en andere producten in de fysieke shop bij Motion en online via haar website motionexperience.nl.

6.2. Elk artikel als bedoeld in Beding 6.1 dat door een Klant is gekocht in de Motion Shop, kan binnen 14 dagen na aankoop worden geruild in de Motion Shop na overlegging van een ontvangstbewijs of ander betalingsbewijs, indien en voor zover het gekochte artikel defect of gebrekkig is.

6.3. De Algemene Voorwaarden Thuiswinkel zijn van toepassing op alle (online) overeenkomsten op afstand tussen Motion Experience en de Klant. Dit betreft met name het herroepingsrecht, de betalingswijze, verzendkosten, geschillenregeling en overige voorwaarden.

Aansprakelijkheid van de Bezoeker
7.1. De Bezoeker is jegens Motion aansprakelijk voor door hem veroorzaakte schade. Ieder lid van een groep Bezoekers is hoofdelijk aansprakelijk jegens Motion voor schade veroorzaakt door (een lid van) de groep.

7.2. Volwassen begeleiders van Minderjarige Bezoekers zijn verantwoordelijk voor het gedrag van de Minderjarige Bezoekers die zij begeleiden en kunnen door Motion aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door die Minderjarige Bezoekers.

Aansprakelijkheid van Motion
8.1. Toegang tot de Experience is op eigen risico en voor eigen rekening van de bezoeker. Motion is niet aansprakelijk voor enige door de Bezoeker geleden schade, behalve in het geval van een toerekenbare tekortkoming van Motion in de nakoming van haar overeenkomst met de Gast, in welk geval Motion alleen aansprakelijk is voor enige directe schade die de Gast lijdt als gevolg van een dergelijke toerekenbare tekortkoming.

8.2. Directe schade als genoemd in Beding 8.1 omvat:

  1. Redelijke kosten voor het bepalen van de oorzaak en omvang van de schade; en
  2. Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, indien en voor zover de Gast kan aantonen dat deze kosten daadwerkelijk tot beperking van de schade hebben geleid.

8.3. Motion is niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade opgelopen door de Gast, inclusief immateriële schade.

8.4. Elke aansprakelijkheid van Motion is bovendien beperkt tot een van de volgende zaken: (i) elk bedrag dat door haar verzekeringsmaatschappij aan Motion wordt uitbetaald met betrekking tot de schade van de Bezoeker; of (ii) enig bedrag dat door een derde aan Motion is betaald met betrekking tot de schade van de Bezoeker.

8.5. De beperking van aansprakelijkheid van dit Beding 7 kan niet worden ingeroepen door Motion indien en voor zover de relevante schade het gevolg is van de opzet of grove nalatigheid van Motion, met inbegrip van opzet en grove nalatigheid door een directeur van Motion. Het hiervoor in dit Beding 7.5 genoemde is uitdrukkelijk niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van (een) medewerker(s) van Motion.

Privacy en intellectueel eigendom
9.1. De privacy van haar gasten is van groot belang voor Motion. Raadpleeg het privacybeleid van Motion op de website https://motionexperience.nl

9.2. De Bezoeker erkent en gaat ermee akkoord dat Motion binnen de Experience foto’s en videobeelden mag maken (waarop de Bezoeker mogelijk zichtbaar is) voor publiciteit en/of commerciële doeleinden, welke foto’s en videobeelden (intellectueel) eigendom zijn van Motion.

9.3. De Bezoeker mag in de Experience alleen foto’s maken of video’s opnemen voor persoonlijk gebruik. De Bezoeker erkent en gaat ermee akkoord dat alle foto- of videobeelden uit de Experience die door de Bezoeker openbaar zijn gemaakt (bijvoorbeeld op sociale media) intellectueel eigendom van Motion zijn en door Motion kunnen worden gebruikt voor publiciteit en/of commerciële doeleinden.

Klachten
Eventuele klachten van de Gast kunnen via e-mail (support@motionexperience.nl) bij Motion worden ingediend. De Bezoeker kan zich ook wenden tot de toegangsbalie van de Experience en een klachtenformulier aanvragen, dat rechtstreeks of via e-mail (naar het bovengenoemde e-mailadres) bij de toegangsbalie kan worden ingediend.

Toepasselijk recht en jurisdictie
10.1. Alle overeenkomsten tussen Motion en de Gast en deze Algemene Voorwaarden worden geïnterpreteerd in overeenstemming met en zijn onderworpen aan Nederlands recht.

10.2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met een overeenkomst tussen Motion en de Gast en/of deze Algemene Voorwaarden, zullen in eerste aanleg of in kort geding uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.

Slotbepaling
Indien en voor zover een of meer Bedingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigd zijn, dan blijven de andere Bedingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.